Giấy phép hoạt động

ngành in
Thông tin chung
  • Tên giấy phép: Giấy phép hoạt động ngành in.
  • Ngành nghề sử dụng: Kinh doanh dịch vụ in.
  • Cơ quan cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông (Cấp trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Cấp địa phương).
  • Thời gian cấp: 15 ngày.
  • Lệ phí, phí: Y VND.

Hồ sơ

Tài liệu cần chuẩn bị
Stt Tên giấy tờ

Số lượng

Biểu mẫu

Bản chính

Bản sao

1 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định.

1

0

(Ban hành kèm Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020)

2

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập.

0

1

3

Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp.

1

0

(Ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in)

4

Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in; trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.

0

1

5

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.

0

1

6

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

0

1

Quy trình

Trình tự, thủ tục

Doanh nghiệp xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in đến Bộ Thông tin và Truyền thông/ Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông/ Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động ngành in cho doanh nghiệp và Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều kiện
Yêu cầu cấp phép
Stt Điều kiện Yêu cầu

1

Chủ thể Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác)

2

Trang thiết bị Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in.

2.1

Đối với công đoạn chế bản Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị: Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in.

2.2

Đối với công đoạn in Cơ sở in phải có máy in.

2.3

Đối với công đoạn gia công sau in Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

3

Mặt bằng Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công.

4

An ninh, trật tự, bảo vệ môi trường Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5

Chủ sở hữu Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam.

6

Người đứng đầu Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

LIÊN HỆChúng tôi ngay bây giờ
    Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft