Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
09 hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu

Bài viết đề cập đến 09 hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu và hình thức xử lý vi phạm khi vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm. Đấu thầu là gì? Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu như...

Dự toán xây dựng công trình là gì?

Dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây...

Hạn mức, Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Ngoài hoạt động đấu thầu để có được quyền thi công công trình thì còn có hình thức chỉ định thầu. Có thể hiểu chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên việc bên mời thầu xác định cụ thể một nhà thầu để tham gia đấu thầu và thực hiện...

Quy trình chỉ định thầu thông thường

Ngoài hoạt động đấu thầu để có được quyền thi công công trình thì còn có hình thức chỉ định thầu. Có thể hiểu chỉ định thầu là hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên việc bên mời thầu xác định cụ thể một nhà thầu để tham gia đấu thầu và thực hiện...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft