Mỗi cây mỗi hoa

Mỗi nhà mỗi cảnh
9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Biện pháp bảo đảm là những cách thức, giải pháp nhằm hỗ trợ, khẳng định, bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, thỏa thuận một cách chắc chắn. Biện pháp bảo đảm đi liền, không tách rời với nghĩa vụ chính trong hợp đồng, giao dịch chính. Trường hợp bên có...

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft