Xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm năm 2024

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm với cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiến ký quỹ.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động
 • Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động
 • Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động
 • Phân tích và dự báo thị trường lao động
 • Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm

 

Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:
 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải nộp các hồ sơ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp
 • 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm để doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Phiếu lý lịch tư pháp sơ 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diên theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Các văn bản nêu tại khoản này dược cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

 • 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Các văn bản quy định trên là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự.

 

Trình tự, thủ tục để xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trên đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ  theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm

Sau khi được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm doanh nghiệp phải thực hiện Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm. Cụ thể như sau:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tên người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm, số điện thoại, e-mail, website.

Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh về địa điểm mới kèm theo giấy tờ chứng minh điều kiện (Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên) trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện chuyển địa điểm.

Lưu ý:

Thời hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tối đa là 60 tháng;

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng.

Trong trường hợp giấy phép được cấp lại thì thời hạn giấy phép cấp lại bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

 

Mức xử phạt khi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm mà không không xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm

4. Phạt tiền 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không phải là trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập hợp pháp hoặc không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm khoản tiền đã thu của cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ việc làm cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đó đói với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Lưu ý: theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP mức phạt quy  định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo quy định, doanh nghiệp hành vi hoạt động dịch vụ việc làm không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền thì xử phạt hành chính với mức tiền từ 90 – 120 triệu đồng.

Ngoài ra, buộc trả lại cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm khoản tiền đã thu của cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trên đây là Điền kiện, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm năm 2024. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft