Dân sựSeptember 25, 2023by cnclicense0

Các trường hợp miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người được thi hành án được miễn phí thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án.

Bài viết dưới đây sẽ được CNCLicense gửi đến Khách hàng các trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án dân sự và thủ tục để được miễn, giảm.

Các trường hợp miễn phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong các trường hợp sau đây:

 1. Được hưởng chế độc ưu đãi người có công với cách mạng;
 2. Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;
 3. Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

Điều 44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án không có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tổi thiếu cho người phải thi hành án, người mà học trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án;

b) Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác;

c) Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.”

Các trường hợp được giảm phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án được giảm phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

 1. Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người sđó làm việc xác nhận;
 2. Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;
 3. Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định tại điểm b) trên nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Để được miễn, giảm phí thi hành án dân sự, đương sự phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP.

 • Tài liệu có liên quan chứng minh điều kiện miễn, giảm đối với các trường hợp được miễn, giảm thi hành án dân sự.

Đơn đề nghị miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự kèm theo các tài liệu liên quan được nộp cho tổ chức thu phí. Cụ thể, theo Điều 3 Thông tư 216/2016/TT-BTC thì cơ quan thi hành án dân sựu là tổ chức  thu phí thi hành án dân sự.

Trường hợp đơn, tài liệu chưa đầy đủ thì tổ chức thu phí hướng dẫn người yêu cầu bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Thủ trưởng tổ chức thu phí có trách nhiệm xem xét, ra quyết dịnh miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này hoặc thông báo bằng văn vản cho người phải nộp phí biết về việc ho họ không được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự và nêu rõ lý do.

Việc xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thực hiện đối với từng quyết định thu phí thi hành án dân sự, trừ trường hợp người được xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự thuộc trường hợp người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

8 trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án dân sự khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

 • Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạnh, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng xâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.
 • Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gần với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.
 • Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.
 • Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 • Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu phí có giá ngạch khi xét xử.
 • Tiền, tài dản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật thi hành án.

“Điều 36. Ra quyết định thi hành án

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hàng viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

….

b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;”

 • Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án.

Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này.”

Trên đây là Các trường hợp miễn, giảm phí thi hành án dân sự. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft