Xin giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài năm 2024

Xin giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài năm 2024

Ngày 18 tháng 9 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 01/01/2024, người sử dụng lao động trước khi muốn tuyển người lao động nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp mình thì phải thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài trên các trang web quy định.

Trường hợp không có người lao động Việt Nam ứng tuyển phù hợp thì người sử dụng lao động mới được tuyển dụng chuyên gia lao động nước ngoài.

CNCLicense dưới đây hướng dẫn đến khách hàng các bước xin giấy phép lao động cho vị trí chuyên gia lao động nước ngoài từ năm 2024 theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

 

Chuyên gia lao động nước ngoài là ai?

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Như vậy, nếu lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp trên thì người lao động nước ngoài làm việc với vị trí chuyên gia lao động nước ngoài trong doanh nghiệp

Các bước xin giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài năm 2024

Các bước xin giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài

Bước 1: Đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam

Trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình về việc sử dụng chuyên gia lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng chuyên gia lao động nước ngoài.

Việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam được thực hiện trên Công thông tin điện tử của Bộ Lao động –  Thương binh và Xxa hội (Cục việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng chuyên gia lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

Bước 2: Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động là chuyên gia lao động nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng chuyên gia lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Mẫu số 01/PLI)
 • Giấy giới thiệu/Văn bản ủy quyền

Trong quá trình thực hiện nếu doanh nghiệp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng nước ngoài dự kiến làm việc.

Người sử dụng lao động thực hiện theo Mẫu số 02/PLI trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động đối với vị trí chuyên gia.

Lưu ý: trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài

Sau khi nhận được kết quả chấp thuận tại Bước 2, trước ít nhất 15 ngày, kể từ chuyên gia lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (Mẫu số 11/PLI)

Trường hợp chuyên gia lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê đầy đủ các địa đểm làm việc.

 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài đủ điều kiện sức khỏe

Giấy chứng nhận/ giấy khám sức khỏe phải do cơ quan, tổ chức ý tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc hoặc chưa xóa án tích hoặc đang trong thời hạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận chuyên gia lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

 • Giấy tờ chứng minh chuyên gia
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
 • Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. (kết quả bước 2)
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động

Lưu ý: với các giấy tờ 2), 3), 4) và 6) là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực theo quy đinh của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi chuyên gia lao động nước ngoài dự kiến làm việc

Thời gian thực hiện: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hộ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài.

Trường hợp không cấp giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung về Xin giấy phép lao động cho chuyên gia lao động nước ngoài năm 2024. Để được hổ trợ hoặc có vấn đề cần được giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để nhận được trả lời nhanh nhất.

Miễn trừ:

Bản tin này được chuẩn bị hoặc được sử dụng vì mục đích giới thiệu hoặc cập nhật cho khách hàng những thông tin về những vấn đề và/hoặc sự phát triển các quan điểm pháp lý tại Việt Nam. Các thông tin được trình bày tại bản tin này không tạo thành ý kiến tư vấn thuộc bất kỳ loại nào và có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo trước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

 • Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (+84) 28-6276 9900
 • Hot line: (+84) 916 545 618
 • Email: contact@cnccounsel.com 

Phụ trách:

 • Luật sư Lê Thế Hùng | Luật sư Điều hành
 • Điện thoại: (+84) 916 545 618
 • Email: hung.le@cnccounsel.com

Hoặc

Website:

Share

cnclicense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website được thiết kế và quản lý bởi Tre Xanh Soft